Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gijsbrecht Tweewielers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Gijsbrecht Tweewielers te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Gijsbrecht Tweewielers gelden ook ten behoeve van eventueel door Gijsbrecht Tweewielers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Gijsbrecht Tweewielers zijn vrijblijvend.Gijsbrecht Tweewielers heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Gijsbrecht Tweewielers uw bestelling heeft geaccepteerd.Gijsbrecht Tweewielers heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Gijsbrecht Tweewielers geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Gijsbrecht Tweewielers garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Artikelen retourneren of bestellingen annuleren
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk of persoonlijk aan Gijsbrecht Tweewielers te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Gijsbrecht Tweewielers de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel na koop of bestelling om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen acht (8) werkdagen na aflevering aan Gijsbrecht Tweewielers te retourneren. Retourartikelen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het artikel in originele verpakking en onbeschadigd wordt teruggebracht. U kunt hierbij kiezen voor een tegoedbon (onbeperkt geldig) of om het artikel te ruilen.

7.4 Bij aankoop of bestelling van fietsen geldt de regel ´´Koop is koop´´. Als u het betreffende fiets al betaald had of een aanbetaling heeft gedaan, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Gijsbrecht Tweewielers terugbetaald. De gemaakte kosten bij een bestellling of annulering van de bestelling zijn voor uw eigen rekening. In bepaalde situaties houdt Gijsbrecht Tweewielers het recht om de koop/ bestelling niet te annuleren, bijv: bij nieuwe fietsen waar op is gefietst.

7.5 Als er sprake is van een vermoedelijke levertijd, dan kan het in sommige gevallen nog een paar weken extra duren. Gijsbrecht Tweewielers doet er alles aan om extra levertijden te voorkomen maar in sommige gevallen zijn wij ook afhankelijk van derden. Mocht de levering dan nog uitblijven mag de bestelling geannuleerd worden. U krijgt in dit geval binnen 30 dagen u (aan)betaling terug. De gemaakte kosten bij een bestellling of annulering van de bestelling zijn voor uw eigen rekening. In bepaalde situaties houdt Gijsbrecht Tweewielers het recht om de koop/ bestelling niet te annuleren, bijv: bij nieuwe fietsen waar op is gefietst.

7.6 Eventuele kortingen op een fiets is helaas niet te combineren met een fietsenplanregeling, vanwege bemiddelingskosten die wij moeten betalen aan de ( NFP (Nationale Fiets Projecten), BFN (Bedrijfsfietsen Nederland) of Fiscfree.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Gijsbrecht Tweewielers is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Gijsbrecht Tweewielers , dan wel tussen Gijsbrecht Tweewielers en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Gijsbrecht Tweewielers .

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Gijsbrecht Tweewielers deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gijsbrecht Tweewielers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Gijsbrecht Tweewielers vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Gijsbrecht Tweewielers mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Gijsbrecht Tweewielers toekomende rechten, heeft Gijsbrecht Tweewielers in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. schades en reparaties aan huur/leenfietsen
11.1 Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets.

11.2 Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.

11.3 Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig.

11.4 Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de beschadigde fiets terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.

11.5 Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.

11.6 Indien verhuurder de verhuurde fiets niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat
wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag
hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.

11.7 Bij diefstal moet de huurder aangifte doen bij de politie en de originele fietssleutel inleveren. Bij diefstal van stadsfietsen geldt er een eigen risico van €150.- en voor ebikes is dit €250.-


Terug
Deel het met uw vrienden!

Contactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09:00- 18.00 uur
Woensdag:  09:00 - 18.00 uur
Donderdag:  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  09.00 - 18.00 uur
Zaterdag:  09.00 - 17.00 uur
Zondag:  Gesloten
 
Voor afwijkende openingstijden adviseren we om onze google pagina te checken.


Tijdens nationale feestdagen zijn we altijd gesloten


Financiering


Whatsapp ons!